|

Kamis, 06 Februari 2014

QS. an-Nisa' (4) : 29

Ayat Ekonomi tentang Akad (Kontrak)
(Asas atau prinsip Akad)
QS. an-Nisa' (4) : 29


Terjemah :
29.  Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

[287]  larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, Karena umat merupakan suatu kesatuan.

Tafsir Ayat

Korelasi (hubungan) Ayat dengan Fenomena Ekonomi Kontemporer
  • Akad : pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak para pihak yang berakibat hukum pada objek akad 
  • Akad mengandung unsur rela atau ridha harus memenuhi prinsip atau asas (teori) :
    • Kebebasan berkontrak
    • Konsensualisme (kesepakatan)
  • Semua akad yang tidak memenuhi unsur kerelaan atau keridhaan para pihak disebut perniagaan yang batil.
Kesimpulan

Daftar Pustaka
Comments
0 Comments